Naše obchodní podmínky

1. Nabídka a uzavření smlouvy: Nabídky prodejce jsou nezávazné a nepovinné.


2. Platnost dodacích a platebních podmínek: Dodávky, výkony a nabídky dodavatelské firmy se uskutečňují výhradně na základě těchto dodacích a platebních podmínek. Tyto podmínky tak platí také pro všechny budoucí obchodní vztahy. Objednávkou, nejpozději převzetím zboží nebo výkonu jsou tyto podmínky považovány za přijaté. Potvrzení ze strany objednavatele s upozorněním na jeho obchodní popř. nákupní podmínky jsou neplatná.


3. Ceny: Za prodejní ceny jsou v obchodním styku považovány ceny dodavatelské firmy platné v den dodávky.


4. Dodávka: Dodávky jsou realizovány od 100,00 €. Jestliže se objednané množství neshoduje s naší balnou a objednací jednotkou, a není dohodnuto jinak, zaokrouhlíme objednané množství vždy nahoru nebo dolů podle příslušné platné balné a objednací jednotky.


5. Platba: a) Fakturovaná částka je splatná do 8 dní od data vystavení faktury s 3% skontem nebo do 30 dní od data vystavení faktury netto. b) Při překročení cíle se vypočítají ode dne prodlení – ve styku mezi obchodníky od splatnosti – úroky ve výši 1% měsíčně. c) Protinároky objednavatele nebo nároky na náhradní objednávky neopravňují ke kompenzaci nebo zadržení platby, pokud se nejedná o sporné nebo pravomocně stanovené nároky objednavatele.


6. Balení: Neuskuteční-li se dodávka podle bodu 2, bude balení připočítáno k vlastním nákladům, ale nebude přijato zpět. Palety a mřížové boxy budou přenechány jen částečně. Palety a boxy je nutné dát v obvyklém termínu opět k dispozici dopravci.


7. Odeslání: Odeslání zajišťuje dodavatelská firma.


8. Záruka: Reklamace, pokud se nejedná o skryté vady, mohou být zohledněny v průběhu 8 dní po obdržení zboží, jinak platí zákonná ustanovení. Opakovaná vylepšení jsou přípustná. Dodavatelská firma je kromě toho oprávněna poskytnout namísto předepsaných nároků snížení kupní ceny. Jestliže je kupujícím obchodník ve smyslu obchodního zákona, musí všechny patrné nedostatky, chybějící množství nebo chybné dodávky oznámit do 6 dní, a kupující, který není obchodník, musí všechny zjevné nedostatky oznámit do 2 týdnů po dodání dodavatelskou firmou. Náklady, které vzniknou neopodstatněnou reklamací, nese kupující. Po oznámení nedostatků si musí kupující vzhledem k dalšímu postupu opatřit pokyny dodavatelské firmy a na vyžádání neprodleně zaslat zboží dodavatelské firmě zpět (nebo se dohodnout na jeho vyzvednutí). Pokud je zboží dodavatelem nesprávně zasláno, ať už na základě chybně uvedené adresy, nesprávného balení nebo z jiných důvodů, je příjemce zboží povinen dodavatelskou firmu ihned uvědomit a počkat na pokyny, kam má být zboží dále předáno.


9. Výhrada vlastnického práva: Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví dodavatelské firmy. Hodnotu výhradního zboží vyjadřuje částka fakturovaná dodavatelskou firmou.


10. Místo plnění a místně příslušný soud: Ve všech záležitostech a pro obě strany je to Úřední soud Hof.


11. Jiná ujednání: Pro účely kontroly úvěru nás bude zastupovat společnost Creditreform Bayreuth Ganzmüller KG, která nám poskytne údaje uložené v její databázi o adrese a bonitě týkající se vaší osoby včetně těch, které jsou zjišťovány na základě matematicko-statistické metody, pokud naše zájmy věrohodně předložíme. Všechna ostatní ujednání, zvláště pak také ústní dohody spolupracovníků dodavatelské firmy, vyžadují písemný souhlas dodavatelské firmy.